Skola.Obnova.sk


.... eMail formulr (mailForm) Mapa webu (sitemap) Tlai strnku (print)....Obnova.sk

...

Štúdium


Študijný odbor KONZERVÁTORSKÉ A REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE so zameraním na kameň, omietky, nástenné maľby keramiku a porcelán bol na našej škole (SPŠ Samela Mikovíniho, Banská Štiavnica) otvorený v roku 1996.

V roku 2002 ho v záujme skvalitnenia výučby a v rámci inovácie jej obsahu nahradil odbor KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO so zameraním na omietky a štukovú výzdobu.


Na čo je štúdium zamerané?

     Ak máte vzťah k starým budovám a k histórii, môžete študovať odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na omietky a štukovú výzdobu. V priebehu štúdia sa dozviete, ako zabezpečiť zachovanie pamiatok do budúcnosti. Spolu s tým máte možnosť rozvíjať svoje výtvarné schopnosti.

     Naučíte sa:
­- že nie sú všetky omietky rovnaké a ako veľmi ovplyvňujú vzhľad historických, ale aj nových stavieb,
-­ ako sa robila plastická a farebná výzdoba na fasádach a tiež v interiéroch – na stenách a stropoch historických budov,
-­ ako sa treba o historické povrchové úpravy a výzdobu stavieb starať a ako ich opravovať.

Požiadavky pre štúdium

     Záujemca o štúdium konzervátorstva a reštaurátorstva by mal už na základnej škole venovať zvýšenú pozornosť výtvarnej výchove. Dobré by bolo venovať sa výtvarnej práci aj vo voľnom čase. Vhodné je navštevovať nejaký výtvarný krúžok alebo výtvarný odbor základnej umeleckej školy.
     Absolvovanie talentovej prijímacej skúšky je nevyhnutnou podmienkou prijatia na štúdium. Pozostáva z kreslenia, maľovania a modelovania. Okrem toho si z domu treba priniesť vlastné výtvarné práce akéhokoľvek druhu.
Tento študijný odbor je vhodný rovnako pre chlapcov aj pre dievčatá.


Aké sú učebné predmety a čo je ich obsahom?

     Počas štúdia získate vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka v rozsahu, ktorý je potrebný pre absolvovanie maturitnej skúšky.
     Ďalšie všeobecnovzdelávacie predmety, ako sú napríklad matematika, informatika, chémia, dejepis, poskytujú základné vedomosti, na ktorých treba stavať na odborných predmetoch.
     Medzi základné odborné predmety patrí technológia, kde získate prehľad o materiáloch a postupoch, ktoré sa používali a používajú pri stavbe a výzdobe historických budov, pri ich konzervácii a reštaurovaní.
     Dejiny výtvarnej kultúry vás zorientujú vo vývoji architektúry, výtvarného a úžitkového umenia od najstarších čias po súčasnosť.
     V ochrane a dokumentácii pamiatok sa dozviete, ako sa nejaký predmet stane pamiatkou, ako sa o pamiatky treba starať a kto je pri tom za čo zodpovedný. Naučíte sa, ako zhotoviť dokumentáciu vlastnej práce. Rozumieť technickým výkresom vás naučí predmet technické kreslenie.
     Predmety ako výtvarná príprava, odborné kreslenie a modelovanie poskytujú priestor pre rozvíjanie výtvarných zručností.
     Počas praxe sa naučíte použiť všetky vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh. Budete pracovať so sadrou, s rôznymi maltami, so syntetickými živicami, s farbami, mozaikou, s tehlou aj kameňom.
     Na ekonomike získate základnú orientáciu v pravidlách, ktoré platia na trhu práce a v podnikaní.


Aké metódy výučby sa používajú?

     Veľká časť vyučovacích hodín má praktický charakter, teda vykonáva sa na nich nejaká činnosť: kreslenie, maľovanie, modelovanie, fotografovanie, práca v školských dielňach alebo aj vonku, v „teréne“. To znamená, že sa nielen teoreticky dozviete ako sa čo robí, ale učíte sa to robiť.
     Silnými stránkami odboru sú jeho dobré materiálnotechnické vybavenie, špeciálne učebne a dielne, prepojenosť s praxou, atraktívnosť umiestnenia školy.
     Dielne a ateliéry sú vybavené pre prácu s jednotlivými druhmi materiálov alebo na určitý druh výtvarnej činnosti. Pre ďalšie odborné predmety máme k dispozícii učebne s počítačmi, s pripojením na internet, premietacou aj inou digitálnou technikou.
     Historická atmosféra Banskej Štiavnice, kde sa škola nachádza, pomáha budovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. Ponúka tiež mnohé možnosti pre názorné ukážky problémov, o ktorých sa dozviete v škole, ako aj príležitosti pre praktické cvičenia.
     Počas druhého a tretieho ročníka absolvujete odbornú prax u zamestnávateľov, ktorí vykonávajú umeleckoremeselné, konzervačné alebo reštaurátorské práce, prípadne výtvarnú činnosť. Získané skúsenosti a kontakty vám neskôr pomôžu v lepšej orientácii na trhu práce.
 

Aké sú možnosti po skončení strednej školy?

­- Zamestnanie:
     Po ukončení strednej školy môžete pracovať v umeleckoremeselných firmách, prípadne pod vedením vysokoškolsky vzdelaného reštaurátora. Umeleckí remeselníci a reštaurátori pracujú nielen v ateliéroch a dielňach, ale aj na fasádach historických budov, alebo v interiéroch starých domov, kaštieľov a kostolov, či dokonca na novostavbách. Po maturite môžeš nájsť zamestnanie napríklad aj v múzeu; tam budeš mať v pracovnej náplni ošetrovanie múzejných zbierok.

-­ Štúdium na vysokej škole:
     Po maturite sa môžete uchádzať o prijatie na ľubovoľný vysokoškolský odbor podľa vlastného výberu, u nás i v zahraničí. Samozrejme, najjednoduchšie bude pokračovať v štúdiu na odbore príbuznom svojmu zameraniu na strednej škole. Môžete študovať reštaurovanie, sochárstvo, architektúru, maliarstvo alebo grafiku na výtvarných školách. Architektúra sa dá študovať tiež na technickej univerzite. Ďalšími možnosťami sú napríklad stavebné inžinierstvo alebo aj technológia výroby stavebných materiálov alebo reštaurovania. Z prírodovedných odborov je najbližšia múzejná konzervácia. Na humanitných fakultách môžete študovať napríklad dejiny výtvarného umenia, estetiku, históriu, archeológiu, učiteľstvo výtvarnej výchovy a ďalšie podobné odbory.

     Perspektíva uplatniť sa na trhu práce je pre konzervátorov a reštaurátorov veľmi dobrá. Vždy bude potrebné starať sa o historické budovy. Stále je dopyt po zručných odborníkoch; nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde je navyše mzda niekoľkokrát vyššia. V prípade, že budete mať ukončené aj vysokoškolské vzdelanie, máte šancu získať zaujímavejšiu prácu a vyšší plat.